Język Rosyjski
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym im Wł. Tatarkiewicza

PSO

Przedstawiony poniżej system oceniania „średniej ważnej”, opiera się na zasadzie przypisania rangi do różnych form aktywności ucznia, w efekcie prowadząc do wystawienia oceny semestralnej (końcoworocznej).

 

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:

 

1.       Sprawdziany (prace pisemne sprawdzające opanowanie przez ucznia materiału całego lub kilku kręgów tematycznych)

2.       Poprawa sprawdzianu

3.       Prace klasowe (krótkie prace pisemne, sprawdzające fragment materiału leksykalnego lub zagadnienia gramatycznego)

4.       Poprawa pracy klasowej

5.       Kartkówka (nie musi być zapowiedziana krótka praca pisemna z tematu ostatniej lub dwóch ostatnich lekcji, bądź bloku tematycznego)

6.       Odpowiedź ustna

7.       Czytanie

8.       Aktywność pozalekcyjna

9.       Aktywność na lekcji

10.     Przygotowanie do lekcji (np. referat)

11.     Zadanie domowe (czytanie dłuższego tekstu, opowiadanie, wypracowanie)

12.     Poprawa zadania domowego

13.     Praca domowa (krótkie ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, pisemne lub ustne)

14.     Prezentacja multimedialna

15.     Segregator przedmiotowy

16.     Zeszyt Ćwiczeń

17.     Udział w konkursie, olimpiadzie

 

Zasady systemu oceniania:

 

  1. Nie jest konieczne uzyskanie oceny z wszystkich wymienionych form aktywności.

2.    Sprawdziany, prace klasowe i zadania domowe są obowiązkowe.

3.    Sprawdziany są zapowiadane minimum z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika lekcyjnego; prace klasowe i zadania domowe z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.    Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, pracy klasowej i zadania domowego w terminie dwóch tygodni od dnia oddania prac. Ocena z poprawy jest wpisywana do systemu SKF z rangą niższą o 1, niż ranga poprawianej pracy. W przypadku nie stawienia się na poprawę w podanym terminie, uczeń otrzymuje z poprawy ocenę niedostateczną. Trzeci termin pisania tej samej pracy nie istnieje.

5.    Uczeń nieobecny na sprawdzianie, pracy klasowej lub zadaniu domowym otrzymuje w systemie ocenę 0, która zostanie zamieniona na ocenę otrzymaną z napisanej w terminie późniejszym, pracy. Ma on obowiązek zaliczyć daną pracę w terminie dwóch tygodni od przyjścia do szkoły po minimum dziesięciodniowej usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku nie stawienia się na pracę w podanym terminie, uczeń otrzymuje z testu ocenę niedostateczną. Po kolejnych dwóch tygodniach nie stawienia się na poprawę pracy, uczeń otrzymuje z poprawy ocenę niedostateczną.

6.    Uczeń, który w danym dniu nie zgłosił się tylko na sprawdzian, pracę klasową lub zadanie domowe lub był nieobecny tylko w dniu zapowiedzianej pracy i nieobecność ta była usprawiedliwiona, nie podlega regułom pkt. 5. Nauczyciel może zalecić natychmiastowe napisanie pracy na pierwszej lekcji, na której uczeń jest obecny.

7.    Nieusprawiedliwione nie przystąpienie do pisania pracy w pierwszym terminie powoduje ocenę niedostateczną.

8.    Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do dowolnych zajęć, z wyjątkiem lekcji na której jest zapowiedziany sprawdzian, praca klasowa, zadanie domowe oraz lekcji powtórzeniowej (na której uczeń utrwala materiał). Fakt „nieprzygotowania” zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem toku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji ponad przysługujący limit jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

9.    Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania ponad przysługujący limit semestralny po dłuższej chorobie (co najmniej 1 tydzień) i obowiązek rozliczenia się z materiału w terminie 1 tygodnia (lub dłuższym, ale tylko jeśli tak zadecyduje nauczyciel).

10.  Nauczyciel może wyegzekwować wiedzę sprawdzaną na kartkówkach w formie zbiorczej pracy klasowej pod koniec semestru jeśli uczeń był często nieobecny na kartkówkach w ciągu semestru.

11.  Uczeń może uzyskać plusy i minusy za pracę na lekcji, aktywność lub jej brak. 5 plusów jest zamienianych na ocenę: 5; 3 minusy – na ocenę: 1.


13.  Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może być nieklasyfikowany.

14.  Uczeń, który uzyska na koniec semestru ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do poprawy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. W przypadku zaliczenia do wyznaczenia oceny końcoworocznej będzie brana średnia: 1.80.

15.  Celującą ocenę semestralną/roczną może otrzymać uczeń, który przeszedł do ogólnopolskiego etapu olimpiady przedmiotowej i nie uzyskał cząstkowych ocen niedostatecznych.

16.  Uczniowie, którzy zadeklarują chęć zdawania matury z języka rosyjskiego, w klasie trzeciej zobowiązani są do opanowania czterech sprawności językowych oraz zagadnień leksykalno-gramatycznych zgodnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Uczniowie ci będą otrzymywać oceny cząstkowe także z opanowania poszczególnych zagadnień.

17.  Nauczyciel ma prawo podwyższenia oceny semestralnej bez względu na ostateczny wynik , wyjaśniając swoją decyzję uczniowi. Nauczyciel nie ma prawa obniżyć oceny semestralnej, która wynika ze średniej .

18.  Wypowiedzi ustne oceniane są według następujących kryteriów:

·         Bardzo dobry – prawidłowa i logiczna konstrukcja wypowiedzi / prezentacji, bogata treść i słownictwo, które są zgodne z tematem i rejestrem wypowiedzi, urozmaicone struktury składniowe, sporadyczne błędy językowe niezakłócające komunikacji, wypowiedź płynna, wymowa i intonacja zbliżona do wymowy i intonacji rodzimych użytkowników języka, wielostronne i oryginalne ujęcie tematu, wieloaspektowa argumentacja, prezentacja w całości zrozumiała, podczas wypowiedzi uczeń nie posiłkuje się notatkami

·         Dobry – logiczna konstrukcja wypowiedzi/ prezentacji, bogata treść, słownictwo zgodne z tematem, niezbyt urozmaicone struktury składniowe, błędy językowe niezakłócające komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja, wielostronne ujęcie tematu, prezentacja w całości zrozumiała

·         Dostateczny – konstrukcja wypowiedzi / prezentacji z niewielkimi uchybieniami, podstawowe słownictwo zgodne z tematem wypowiedzi, mało przekonująca, częściowo niespójna i nielogiczna argumentacja, ograniczony zakres struktur składniowych, powtórzenia słownictwa i struktur, błędy językowe częściowo zakłócające komunikację, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja, jednostronne ujęcie tematu, prezentacja w większości zrozumiała

·         Dopuszczający – chaotyczna konstrukcja wypowiedzi / prezentacji, częściowe niezrozumienie tematu, uboga treść i słownictwo, nieporadne użycie struktur składniowych, błędy językowe znacznie zakłócające komunikację, brak płynności wypowiedzi, nieporadne ujęcie tematu, wypowiedź zawiera fragmenty niezrozumiałe lub nie na temat

·         Niedostateczny – całkowicie bądź w dużej mierze niepoprawna konstrukcja wypowiedzi / prezentacji, uboga treść i słownictwo, nieporadne użycie struktur składniowych, błędy językowe znacznie zakłócające lub uniemożliwiające komunikację i zrozumienie, brak płynności, niepoprawna wymowa i intonacja, wypowiedź nie na temat lub niezgodna z poleceniem

Ocena spełnia dane kryteria, jeśli wypowiedź spełnia większość wyżej wymienionych kryteriów na dana ocenę. Dopuszcza się użycie plusów i minusów w przypadku nakładania się kryteriów różnych ocen.

19.  Prace pisemne są oceniane zgodnie z kryteriami oceniania krótkiej wypowiedzi użytkowej, długiej wypowiedzi użytkowej i wypowiedzi pisemnej zawartymi w informatorze maturalnym.

20.  Wykorzystywanie w wypowiedziach pisemnych dosłownych zapożyczeń z cudzych dzieł oraz podawanie ich jako oryginalne i własne (plagiat) skutkuje oceną niedostateczną.